fbpx

เงื่อนไขการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ ด้วยความสมัครใจ ในการสมัครเข้าร่วมโครงการ MRT พาน้องพิชิต TCAS ปีที่ 14 by BEM

โดยบริษัทฯจะทำการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้  อาทิ  ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เลขบัตรประจำตัวประชาชน รูปถ่าย วีดีโอ อีเมล สายวิชา ระดับชั้นการศึกษา โรงเรียน จังหวัด และคณะที่ท่านสนใจ  เป็นต้น

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  มีดังต่อไปนี้ :

    เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการ

    เพื่อนำข้อมูลมาศึกษาวิเคราะห์ตรวจสอบเพื่อพัฒนาบริการ

    เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่ท่านได้ตกลงยินยอมไว้ก่อนหน้านี้หรือตามที่กฎหมายอนุญาต

  เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ สื่อโซเชียลมีเดีย สื่อในระบบรถไฟฟ้า MRT  เป็นต้น

 

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล          

ท่านสามารถถอนความยินยอม  ขอสำเนาข้อมูล  ลบ แก้ไข  ระงับการใช้ข้อมูล  ปรับปรุงข้อมูลที่ท่านให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ ได้

อย่างไรก็ตามหากท่านถอนความยินยอม หรือปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ อาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาบางส่วนและอาจไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากบริษัทฯ ได้ 

ทั้งนี้หากท่านมีความประสงค์ที่จะถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  ท่านสามารถแจ้งได้ที่ E-mail: mrttcas@gmail.com หรือ DPO@bemplc.co.th

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ ได้กำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยการจัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว (Secure Socket Layer) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อความเสียหาย อันเกิดจากการที่ท่านเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งอยู่ในเว็บไซต์นี้ต่อบุคคลที่สามหรือจากการละเลยการออกจากระบบให้ถูกต้องหลังเสร็จสิ้นการใช้งาน

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้เป็นระยะเวลา 1  ปี

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

  บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลหรือบริษัทที่มีข้อสัญญาผูกพันและเกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ MRT พาน้องพิชิต TCAS ปีที่ 14 by BEM

การติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะหรือข้อติชมใดๆท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏนี้

 

 

บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  

E-mail: mrttcas@gmail.com  หรือ  DPO@bemplc.co.th

Website: www.mrttcas.com

 

FB: Tcas66 MRT พาน้องพิชิต TCAS

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่


E-mail : mrttcas@gmail.com


BEMlogo

ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัว

© 2O2O TCASbyMRT

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทร : O6-1695-4256
Email : mrttcas@gmail.com
วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา O9.OO-18.OO

BEMlogo

ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัว

© 2O2O TCASbyMRT

Start typing and press Enter to search